Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

En möjliggörande digital infrastruktur för kommuner

  • 21 oktober 2020 18:20
  • Publicerat av: Jari Koponen

För att skapa rätt förutsättningar för omställning och förnyelse krävs ett möjliggörande digitalt arv som stöttar den förändring som en kommun genomgår eller behöver genomgå.

Men det digitala arvet är generellt hindrande inom kommuner. En sektor med 290 kommuner i olika storlekar och spridda över hela landet har över tid lett till en leverantörsmarknad med ett fåtal specialiserade verksamhetssystem inom varje verksamhetsområde, oavsett vilket område man tittar inom finns det generellt 2-3 leverantörer som delar på alla 290 kommuner.

Denna begränsade marknad leder också till att det har blivit ett stort fokus på att förvalta lösningar istället för att utveckla. Vilket i sin tur har resulterat i en föråldrad teknisk infrastruktur med stora inlåsningseffekter. Att ställa krav på leverantörerna har överlämnats till respektive kommun, utan någon nationell aktör som drivit frågan, vilket också lett till att det varit en otydlig kravbild och ingen gemensam syn på behov av teknisk utveckling inom sektorn över tid.

Vår målbild för digital infrastruktur

För att hantera det hindrande digitala arvet kommer Sundsvalls kommun att utveckla en digital infrastruktur som bygger på flexibilitet, långsiktighet och öppenhet. Anpassad utefter en kommuns förutsättningar och behov. Den ska vara öppen som standard, datadriven, utgå från målgruppens behov (utifrån och in-perspektiv) och möjliggöra en transformation till en organisation som utgår från ett digitalt först-perspektiv. Där det digitala är norm i utövande av verksamhet.

Den digitala infrastrukturens beståndsdelar på övergripande nivå:

  • Det digitala mötet är de digitala tjänster som möter våra målgrupper, och digitala tjänster kommer att variera över tid. Idag kanske det är appar och e-tjänster, imorgon kanske det är röstassistenten?
  • API är knytpunkten i hela infrastrukturen, det är här vi säkerställer att data finns tillgängligt för att leverera de digitala tjänster som krävs. Det är här vi säkerställer att data är öppen som standard, det är här vi möjliggöra gränsöverskridande samarbeten mellan organisationer.
  • Integration är både en växel mellan dåtid och nutid, den transformerar och gör vår data tillgänglig för användning uppåt i kedjan även fast den inte är tillgänglig från start. Integration kommer också att möjliggöra helt nya digitala flöden genom mikrotjänster, komplexa digitala flöden med mycket logik, utan beroenden till ett äldre digitalt arv.
  • Generell ärendeplattform bryter loss vårt beroende till ett äldre digitalt arv och de inlåsningseffekter som finns där idag. Här kommer data att vara i fokus när vi skapar praktiska digitala stöd till verksamheter som har någon form av ärendebaserad process. Plattformen är öppen och möjliggör direkt användning av stödteknik så som maskininlärning eller chatbotar.
  • Verksamhetssystem är de specialiserade lösningar som finns för vissa verksamheter, vissa med så pass mogen arkitektur att API gateway kan kopplas direkt till data och logik medan andra verksamhetssystem kräver mer stöd emellan för att skapa nytta för dom vi är till för.

En översiktsbild över tilltänkt digital infrastruktur

Kräver ett strategisk förhållningssätt i vad vi ska investera i över tid

Att bara bygga något nytt och tro att det löser sig kommer inte att leda till någon större omställning, det är därför väldigt viktigt att ha ett strategiskt och långsiktigt tänk kring hur utveckling och medel ska prioriteras så att vi investerar i rätt saker.

Därför kommer vi som huvudregel att prioritera investeringar i den möjliggörande digitala infrastrukturen, det är där vi skapar framtiden. Detta innebär att utvecklingsmedel och resurser prioriteras till det nya, och det är i det nya vi skapar våra digitala tjänster och inte i det befintliga digitala arvet.

Ett framtida exempel kan vara att när avtalsperioder eller livscykeltekniska skäl leder till ett behov av förnyelse inom det befintliga digitala arvet, då ska utgångspunkten vara att föra över processer och verksamheter till vår möjliggörande digitala infrastruktur.

Bild på prioritering över tid, investera i det nya och avveckla det gamla

Hur kan leverantörsmarknaden bidra till kommuners utveckling?

Att som ensam kommun kunna ersätta det befintliga digitala arvet med en helt ny digital infrastruktur är inget som vi ser som möjligt eller ens eftersträvansvärt. Det är självklart att det kommer finnas ett befintligt digitalt arv över tid.

Den typ av processer och verksamhet som i första hand har stor nytta av en ny digital infrastruktur är sådana som är av mer generell karaktär. Processer som är i behov av väldigt specialiserade lösningar kommer med största sannolikhet att även i framtiden behöva en särskild lösning.

Men oavsett måste systemleverantörer inom det befintliga digitala arvet också de tillgängliggöra data och logik från sina system. Där kommer leverantörsmarknaden in som en viktig aktör. Samtliga systemleverantörer kommer att behöva göra en transformation de också, från inkapslade system med inlåsningseffekter till öppna API:er och data i öppna format. Detta innebär naturligtvis inte att allt ska vara öppna data och tillgängligt för alla, utan det ska oavsett säkerhetsnivå vara möjligt att integrera sömlöst i kommunens digitala flöden så att de kan skapa störst möjliga nytta för den som processen finns till för.

Hur når vi fram?

Att lösa en sådan helhet som vi adresserar i detta gör man inte på traditionella vis eller på kort sikt. Vi startar därför ett utforskande arbete där vi bygger upp den digitala infrastrukturen kloss för kloss.

Den grova planen ser ut enligt följande;

  • API-infrastrukturen utvecklas och sätts på plats hösten/vintern 2020-2021
  • Integrationsnivån adresseras i samma tidsperiod där vi genom utforskande arbetssätt kommer att utvärdera lösning genom ett proof-of-concept baserat arbetssätt.
  • Ett utforskande arbete med proof-of-concepts för en öppen generell ärendeplattform startar vintern 2020 och utefter en första utforskande fas sker ett lärande och en uppskalning eller omgörning. Arbetet sker inom vårt innovationsfrämjande avtal för Framåtlutande teknologier, som möjliggör utveckling av lösningar med utforskande arbetssätt och möjlighet att skala upp vid lyckade resultat.

Så snart arbetet kommit igång på riktigt kommer vi att löpande uppdatera utveckling.sundsvall.se med status, resultat och erfarenheter.

Frågor eller synpunkter?

Om du har frågor eller synpunkter på utvecklingen av en ny möjliggörande digital infrastruktur för kommuner så är du välkommen att kontakta oss. Du når oss via diggin@sundsvall.se.