Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Riktlinjer vid utveckling av IT-stöd

 • 18 februari 2014 20:41
 • Publicerat av: Jari Koponen

Sedan en tid tillbaka har Sundsvalls kommun fattat beslut om riktlinjer som ska gälla vid all utveckling av IT-stöd. Syftet med riktlinjerna är att styra mot en mer enhetlig utveckling för att i slutändan uppnå ett mervärde för varje investering samt säkra tillgänglighet, öppenhet och en hållbar långsiktig förvaltning.

Nedan följer de viktigaste punkterna ur riktlinjerna, du kan även ladda hem riktlinjerna i sin helhet här.

All utveckling ska sträva efter att vara:

 • Webbaserad
  Webbaserade tjänster möjliggör åtkomst till IT-stöd från vilken internetansluten enhet som helst, för vilken roll som helst. Endast om det finns särskilda skäl ska ett IT-stöd som utvecklas inte vara webbaserad.
 • Tjänsteorienterad
  Tjänsteorienterade lösningar möjliggör samverkan mellan IT-stöd och IT-miljön blir mer modulär och öppen. Minimum ska alla lösningar som utvecklas ha tjänstegränssnitt (API:er) för all kommunikation med andra IT-stöd.
 • Plattformsoberoende
  Plattformsoberoende lösningar möjliggör effektiv förvaltning och att IT-stödet kan användas av så många som möjligt.

Vid all utveckling ska vi följa och använda:

 • Nationella riktlinjer för webbutveckling (http://www.webbriktlinjer.se/)
  Genom att följa gällande riktlinjer för webbutveckling utvecklar kommunen tillgängliga IT-stöd. Utöver att IT-stöden blir tillgängliga blir de lättare att använda för alla.
 • Riktlinjer för Sundsvalls kommuns webbplatser
  Genom att följa kommunens riktlinjer för webbplatser utvecklar kommunen IT-stöd som är lätta att använda och förstå.
 • Öppna standarder och format
  Öppna standarder och format möjliggör en effektivare förvaltning av information och integrationer.
 • Öppen källkod
  Vid utveckling med öppen källkod kan kommunen äga och förvalta sina lösningar över tid. Kommunen är inte heller beroende av någon enskild leverantör för support och utveckling. Öppen källkod ger även kommunen möjligheten att använda utvecklingen fritt inom flera verksamheter.

OpenHierarchy som ramverk vid utveckling

Vid all utveckling ska kommunen utgå från att använda ramverket OpenHierarchy . OpenHierarchy är ett modulärt ramverk i öppen källkod där stora delar av all utveckling kan återanvändas inom andra lösningar som bygger på samma ramverk.
Att använda OpenHierarchy som grund ger kommunen mervärden såsom:

 • Bredare kompetens
  Genom att alla IT-stöd som utvecklas följer samma ramverk kan kommunen ha en bredare kompetens kring ramverket.
 • Effektivare förvaltning och drift
  Flera IT-stöd med samma ramverk möjliggör effektiv förvaltning och drift.
 • Återanvändning av utveckling
  OpenHierarchy är ett modulärt ramverk vilket innebär att utveckling kan återanvändas i andra lösningar som är utvecklade med OpenHierarchy. Detta innebär att kommunen får ut ett mervärde för varje investering.

Kommunen ska alltid sträva efter att i så liten mån som möjligt utveckla lösningar på flera olika kodspråk och ramverk, då investeringar i dessa lösningar ofta stannar inom den unika lösningen och kan ofta inte återanvändas i fler lösningar inom kommunen.

Tillgängliggörande av källkod

En del där Sundsvalls kommun kan förbättra sig rejält är i tillgängliggörandet och utgivandet av sina utvecklade lösningar så att fler kan ta del av dessa. Kring detta pågår det en del aktiviteter och under första halvan av 2014 kommer vi att börja tillgängliggöra lösningar på ett öppet sätt, vi kommer att skriva mer om det här på utvecklingsbloggen när det närmar sig.

Val av licensform

Då många av de e-tjänster och lösningar som Sundsvalls kommun utvecklar även lämpar sig mycket väl att leverera som molntjänster har vi valt att börja med att ge ut våra lösningar under licensen AGPLv3. AGPLv3 täpper till ett hål i GPLv3 som gjorde att lösningar som levererades som molntjänster inte behövde tillgängliggöra sin utveckling för andra.

Valet av licensform syftar främst till att fler ska börja dela sin kod, men samtidigt är vi mycket öppna till att göra andra val kring licensformer framgent så det finns alla möjligheter att ändra detta om det finns goda skäl till det. Vi tar gärna emot synpunkter kring detta!

Kontakt/frågor

Jari Koponen
070-601 23 05
jari.koponen@sundsvall.se
www.twitter.com/ijkop