Förändringsledning

Förändringsledning handlar om att på ett strukturerat sätt leda människor genom en förändring i syfte att uppnå effektmålen och realisera de önskade nyttorna. För att en införd lösning ska användas som det är tänkt, och därmed ge förväntad nytta, behöver alla som berörs av förändringen förändra sitt arbetssätt.

Nyttorealisering och förändringsledning är relaterade. För mer information, se även Nyttorealisering.

Det är cheferna i en organisation som leder förändringsarbetet, som är förändringsledare. Vid komplexa förändringar kan den verksamhetsansvarige chefen behöva ett förändringsstöd för att arbeta på ett strukturerat sätt.

Vad är skillnaden mellan förändringsledning och projektledning?

Inom både förändringsledning och projektledning arbetar man på ett strukturerat sätt. Den stora skillnaden är att man fokuserar på olika saker.

Projektledning handlar om att säkerställa att man når projektmålen, t.ex. utveckling av ett nytt IT-stöd, medan förändringsledning syftar till att uppnå effektmålen och de tänkta nyttorna, t.ex. att IT-stödet används på det sätt som är tänkt av alla i dess målgrupp.

Andra skillnader handlar om att man utför olika typer av aktiviteter. Förändringsledarens verktyg handlar om ledarskap, kommunikation och hur man hanterar människors oro inför en förändring. Den här sortens verktyg kan en projektledare också använda, men då i syfte att hantera de utmaningar som kan uppstå inom en projektgrupp, snarare än att få användarna att ändra sina invanda arbetssätt/beteenden.

Mallar och dokument