Nyttorealisering och kalkyl

Nyttorealisering är ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa att nyttan med de förändringar vi avser genomföra uppnås. För att säkerställa att nyttan blir den förväntade bör en nyttorealiseringsplan tas fram. För mer information, se presentation nedan om nyttorealisering, samt mall för nyttorealiseringsplan.

Nyttorealisering är relaterat till förändringsledning. Förändringsledning handlar om att på ett strukturerat sätt leda människor genom en förändring i syfte att realisera de önskade nyttorna. För att en införd lösning ska användas som det är tänkt, och därmed ge förväntad nytta, behöver arbetssätt förändras. Är det komplexa förändringar kan verksamhetsansvarig chef behöva ett förändringsstöd. För mer information, se Förändringsledning.

I projektspecifikation (utvecklingsärende), förstudierapport m.m. ska en nyttokalkyl tas fram för föreslagna aktiviteter. Det finns olika sätt att göra en nyttokalkyl, och i dess enklaste form innehåller den bedömda interna kostnader samt den interna ekonomiska nyttan. Nyttokalkylen görs för 3-4 år så att såväl kostnaden för genomförandet (t.ex. införa ett nytt IT-stöd) som löpande kostnader (t.ex. driftskostnader) synliggörs. Detta ställs då mot bedömda besparingar (eller ökade intäkter) under samma tidsperiod. Nedan finns en mall för en enkel form av nyttokalkyl.

I nyttokalkylen ska bedömd tid samt timkostnad tas med för alla personella resurser som deltar, oavsett om de är verksamhetsinterna (lönekostnad) eller externa (faktureras).

  • Verksamhetsintern personal: schablonkostnaden 450 kr/timme kan användas om kostnaden inte är känd
  • Inköp: 870 kr/timme kan användas om kostnaden inte är känd
  • Servicecenter IT: se Servicecenter IT’s prislista
  • Externa resurser: se ramavtal

Mallar och dokument