Riktlinjer för utveckling av IT-stöd

Vid all utveckling ska kommunen utgå från att använda ramverket OpenHierarchy. OpenHierarchy är ett ramverk i öppen källkod där stora delar av all utveckling kan återanvändas inom andra lösningar som bygger på samma ramverk.

Att använda OpenHierarchy som grund ger kommunen mervärden såsom:

  • Bredare kompetens
    Genom att alla IT-stöd som utvecklas följer samma ramverk kan kommunen ha en bredare kompetens kring ramverket.
  • Effektivare förvaltning och drift
    Flera IT-stöd med samma ramverk möjliggör effektiv förvaltning och drift.
  • Återanvändning av utveckling
    OpenHierarchy är ett modulärt ramverk vilket innebär att utveckling kan återanvändas i andra lösningar som är utvecklade med OpenHierarchy. Detta innebär att kommunen får ut ett mervärde för varje investering.

Kommunen ska alltid sträva efter att i så liten mån som möjligt utveckla lösningar på flera olika kodspråk och ramverk, då investeringar i dessa lösningar ofta stannar inom den unika lösningen och kan ofta inte återanvändas i fler lösningar inom kommunen.

Licensform

Ramverket OpenHierarchy är utgivet under licensen LGPLv3, när kommunen utvecklar lösningar baserat på OpenHierarchy bör dock kommunen utgå från att använda licensen AGPLv3.  Den typ av lösningar som kommunen ofta utvecklar är lösningar som lämpar sig väl att drifta som molntjänst. Genom att använda AGPLv3 måste även leverantörer som levererar molntjänster på den utvecklade lösningen tillgängliggöra all sin utveckling öppet, vilket de inte är tvungna att göra om LGPLv3 används.

Versionshantering av ”Riktlinjer för utveckling av IT-stöd”

Version Datum Ändrad av Ändring
0.1 2015-10-25 Jari Koponen Första version av riktlinjerna upplagda inför vidare bearbetning.
 0.2  2015-11-17  Per Lundin  Lagt till versionshantering